Bradly Shankar

Bradly Shankar

Fourth-year journalism student at Ryerson University.